...

Regulamin akcji promocyjnej


„Kupony rabatowe”

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Kupony rabatowe” zwanej dalej „Promocją” jest
  Ciucholandiaeu zwana dalej
  „Organizatorem”.
 2. Promocja skierowana jest do klientów Organizatora, zwanych dalej „Uczestnikami”.
 3. „Kupon rabatowy” w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza elektroniczny kod
  wydany na okaziciela, uprawniający Uczestnika do otrzymania zniżki podczas
  dokonywania zakupu w sklepie internetowym Organizatora.
 4. Kupony rabatowe przyznawane są Uczestnikom przez Organizatora jako element
  niektórych akcji promocyjnych lub forma rekompensaty.
 5. Kupon rabatowy może zostać przeznaczony przez Uczestnika wyłącznie na zakup
  towarów sprzedawanych przez Organizatora za pośrednictwem strony internetowej
  www.ciucholandiaeu.pl
 6. Kupon rabatowy uprawnia Uczestnika do otrzymania jednorazowej zniżki podczas
  dokonywania u Organizatora zakupu określonych towarów, których wykaz przekazywany
  jest Uczestnikowi wraz z kuponem lub został określony w warunkach akcji promocyjnej,
  w której wydany został kupon.
 7. Zniżka, o której mowa w pkt 6 w zależności od rodzaju kuponu rabatowego może mieć
  charakter kwotowy – odpowiada wtedy wartości kuponu rabatowego lub procentowy –
  wtedy udzielana jest od ceny brutto towaru w wysokości określonej w kuponie
  rabatowym.
 8. Termin ważności kuponu rabatowego jest ograniczony i jest przekazywany Uczestnikowi
  wraz z kuponem lub został określony w warunkach akcji promocyjnej, w której wydany
  został kupon.
 9. Realizacja kuponu rabatowego następuje poprzez wpisanie przez Uczestnika w trakcie
  składania zamówienia w sklepie internetowym Organizatora elektronicznego kodu w
  polu „Karta podarunkowa lub kod rabatowy” .
 10. Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane wyłącznie przy zakupach dokonywanych
  przez Uczestnika za pośrednictwem przeglądarki stron WWW. Ich realizacja przy
  dokonywaniu zakupów za pomocą aplikacji mobilnej nie jest możliwa.
 11. Uczestnik może wykorzystać kupon rabatowy tylko jeden raz, do jednego zamówienia w
  terminie ważności kuponu, przy złożeniu zamówienia o minimalnej wartości
  przekazywanej Uczestnikowi wraz z kuponem lub określonej w warunkach akcji
  promocyjnej, w której wydany został kupon.
 12. Uczestnik może wykorzystać kupon rabatowy do zakupu maksymalnie 1(jednej) sztuki
  towarów chyba, że warunki akcji promocyjnej, w której wydany został kupon stanowią
  inaczej.
 13. Kupon rabatowy może zostać wykorzystany wyłącznie przez Uczestnika i nie może zostać przekazany osobom trzecim.
 14. . Kupony rabatowe nie sumują się.
 15. Zniżka, której dotyczy kupon rabatowy nie podlega wymianie na ekwiwalent rzeczowy, ani na gotówkę.
 16. Zniżka, której dotyczy kupon rabatowy nie sumuje się z innymi promocjami i wyprzedażami prowadzonymi przez Organizatora chyba, że warunki akcji promocyjnej, w której wydawane są kupony rabatowe stanowią inaczej.
 17. Promocja obowiązuje na obszarze Polski od dnia 1.05.2022 do jej odwołania.
 18. 18.
 19. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji Uczestnicy mogą składać za pośrednictwem
 20. poczty elektronicznej na adres: ciucholandiaeu@gmail.com
 21. Organizatora będzie rozpatrywał reklamacje bez zbędnej zwłoki.
 22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu sklepu internetowego ciucholandiaeu.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Shopping Cart
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.